Política de Privacidade

O Titular infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser solicitados durante a navegación a través do Sitio web: https://trivium.gal

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade do Responsable

TitularTrivium estratexias en cultura e turismo S.L.
NIFB70133467
EnderezoGalerías Vía Cambre-Local 50. Rúa do Hórreo, nº 19, 15702 Santiago de Compostela, Galicia. España.
Correo electrónicoinfo@trivium.gal
Sitio webhttps://trivium.gal

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

– Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará o Usuario previamente con absoluta transparencia.

– Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.

– Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.

No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

– Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade está garantida.

O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar polo sitio web non é necesario que facilite ningún dato persoal.

Dereitos

O Titular infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

– Solicitar o acceso aos datos almacenados.

– Solicitar unha rectificación ou a supresión.

– Solicitar a limitación do seu tratamento.

– Opoñerse ao tratamento.

Non pode exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo/a interesado/a, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente/a, subscritor/a ou colaborador/a que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a supresión deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os seus dereitos ten que enviar a súa petición xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente á dirección de correo electrónico: info@trivium.gal

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando vostede se conecta ao Sitio web para mandar un correo ao Titular, se subscribe ao seu boletín está a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por — Trivium estratexias en cultura e turismo S.L. — só como se describe nas páxinas:

– Aviso legal

– Política de Privacidade

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

– Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na páxina de Aviso Legal e da lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden ao Sitio web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

– Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este Sitio web.

– Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no computador do Usuario cando navega polo Sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na páxina de Política de Cookies.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, a Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Os seus datos poderán ser incorporados a un ficheiro de lista de correo, do cal o Titular é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que a Titular toma todas as medidas de seguridade necesarias e garántelle que os datos persoais só se usarán para as finalidades dadas.

O Titular informa o Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando o Titular dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos etc.)/ etc.) ou contido incrustado doutras web que se comporta exactamente do mesmo xeito que se visitase a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no seu navegador web.

Pode consultar toda a información relativa á política de recolla e tratamento das cookies na páxina de Política de Cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é:

O consentimento da persoa interesada.

Categorías de datos personales

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

– Datos identificativos.

– Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos personales

Os datos persoais proporcionados ao Titular conservaranse até que solicite a súa supresión.

NavegaciÓn Web

Ao navegar polo Sitio web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, o enderezo IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificalo/a.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poida acceder a través das distintas ligazóns que contén o Sitio web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Vostede comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio web é o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao Sitio web exonerando ao Titular de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación de consentimento

Como Usuario do Sitio web declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consente o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Para contactar co Titular, subscribirse a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes até que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.